Algemene-informatie

v.t.v. “Nieuw Leven”

Algemene informatie versie november 2012

Algemene informatie en mededelingen *)

1. Het complex van de volkstuinvereniging (VTV) “Nieuw Leven”

Het perceel grond van het volkstuincomplex VTV “Nieuw Leven” is door de gemeente Gouda verhuurd aan de VTV ‘Nieuw Leven’.
Het complex is verdeeld in percelen, bestemd voor algemene voorzieningen en voor volkstuinen van 300 m
2 of 150 m2. De percelen mogen van opstallen worden voorzien binnen de kaders van het huurcontract, de statuten en het huishoudelijk reglement van de VTV “Nieuw Leven”.
Er zijn 104 tuinpercelen: 13 percelen van 150 m
2 (zonder tuinhuis) en 91 percelen van 300 m2, waarvan 11 zonder tuinhuisje.
Op het perceel voor algemene voorzieningen bevinden zich het verenigingsgebouw, de winkel, de onderhoudsloods, de stalling voor fietsen en (krui)wagens, een parkeerplaats, een haksel- en voorraadhok, een speeltuin en een kinderboerderij.

2. De gemeente Gouda heeft normen gesteld m.b.t. de bebouwing. Binnen deze kaders heeft de vereniging in haar reglementen dit nader uitgewerkt en verbijzonderd, waarbij eisen zijn gesteld aan het te bebouwen oppervlak, soort bebouwing, normen m.b.t. lengte, breedte en hoogte, normen m.b.t. de te gebruiken materialen en kleurstelling. De vereniging heeft bij monde van haar leden afgesproken dat alle nieuwbouw en verbouwing onderhevig is aan aanvraag bij en schriftelijke goedkeuring van de Bouwcommissie van de vereniging.

3. VTV “Nieuw Leven” beschikt sedert 31 december 1998 over een vergunning op grond van de wet Milieubeheer. Controle op de naleving van de regels ter zake vindt plaats door de Milieudienst Midden-Holland. In die vergunning worden o.a. eisen gesteld m.b.t.:

a. Opslag van mest

b. Bestrijdingsmiddelen

c. Opslagplaats voor gasflessen

d. Gevaarlijke stoffen

e. Inrichting van de werkplaats

f. De bodem(verontreiniging)

g. Geluidsoverlast

h. Afvalstoffen

i. Deugdelijkheid van de brandblusmiddelen

j. Brandveiligheid.

4. Vanwege de Plaatselijke Verordening (PV Gouda) is het verboden afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen. Wel is het gebruik van kaarsen, fakkels, terrashaarden en vuren voor koken, bakken en braden toegestaan, indien dat geen gevaar of hinder oplevert voor de omgeving.

5. Er mag door leden op de tuin niet gejaagd worden. Door de gemeente Gouda is een jachthuurovereenkomst gesloten met de Vereniging Wildbeheereenheid Driebruggen. Voor de uitoefening van de jacht dient die vereniging eerst contact op te nemen met het bestuur van onze vereniging.

6. Omdat de vereniging niet beschikt over een vergunning (van de Brandweer) mogen er in ons verenigingsgebouw maximaal 50 personen tegelijkertijd verblijven.

7. De volkstuinvereniging “Nieuw Leven”

De volkstuinpercelen worden door het bestuur ter beschikking gesteld aan leden voor de duur van het lidmaatschap.
Het voorgeschreven gedrag van leden, het bestuur en de commissies is gebaseerd op het Nederlandse Verenigingsrecht, de huurovereenkomst met de gemeente Gouda, de Plaatselijke Verordening van de gemeente Gouda, het bestemmingsplan Gouda Noord, de vergunning m.b.t. de wet Milieubeheer, het verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en de commissiereglementen.
Het lidmaatschap houdt o.a. in dat leden zich conformeren aan het gestelde in voornoemde documenten. Naast het gestelde in deze documenten kan voorts vanwege of door tussenkomst van het bestuur en/of commissies informatie worden verstrekt door middel van mededelingen.

8. Mededelingen
Mededelingen namens het bestuur en commissies, waaronder evenementen, worden bekend gemaakt in het mededelingenkastje (vitrinekast naast de winkel) en de informatiemap in het Verenigingsgebouw. Ook worden de mededelingen gepubliceerd op de website van de vereniging en/of gemaild naar de leden die daartoe hun mailadres hebben bekend gesteld.
Daarnaast kunnen mededelingen/annonces etc. van leden worden bekend gesteld door tussenkomst van de secretaris. Leden worden geacht zich op de hoogte te stellen van de mededelingen.

9. Toegangshekken
In verband met de afspraken die zijn gemaakt met de Gemeente Gouda is de toegang tot ons complex openbaar van 1 april tot 1 oktober van zonsopgang tot zonsondergang. Ter regulering en om ongewenst bezoek zoveel mogelijk tegen te gaan wordt per zomer- en winterperiode bekend gemaakt wat de openings- en sluitingstijden zijn van het toegangshek aan de Achterwillensebocht en het achterhek aan de noordzijde van het complex.
Eenieders medewerking bij het handhaven van de sluitingstijden en het sluiten van de toegangshekken is daarbij onontbeerlijk.

10. Winkel
M.u.v. van een korte periode in de winter is de winkel iedere zaterdagochtend één of meerdere uren open. De openingstijden en het assortiment staan vermeld op de toegangsdeur.
Buiten de openingstijden kunt u voor gasflessen terecht bij tuin 11, 12, 71 en 82.

11. Containers
Vanaf medio mei tot eind september staan er containers van 1600 liter bij het parkeerterrein. Deze containers zijn alleen op zaterdagmorgen tijdens de werkuren geopend.
In de containers mag worden gestort: glas, blik, hout van geringe afmeting, verpakkingsmateriaal, koolstronken, aardappelloof, bonenstro, tomatenplanten, ziek plantenmateriaal.
Grofvuil, zoals meubels, puin, oude tegels, sloophout, fietsen etc. dient men zelf af te voeren.
Het strikt naleven van deze regels is onontbeerlijk om de daarmee gemoeide kosten binnen de begroting te houden.

12. Twee keer per jaar wordt – na bekendmaking – de gelegenheid geboden snoeimateriaal op de parkeerplaats te deponeren, dat vervolgens d.z.v. het bestuur wordt verwijderd. Deze procedure is in de plaats gekomen van het hakselen.

13. Tuincommissie
Als u vragen heeft over de regels voor beplanting, neem dan contact op met de tuincommissie.

14. Gebruik onderhoudsloods en gereedschappen
Naast de winkel bevindt zich een onderhoudsruimte, voorzien van enig, ook elektrisch gereedschap. De vereniging beschikt tevens over kelderwinden voor het opdraaien van de huisjes/kassen. Indien u gebruik wil maken van deze verenigingsfaciliteiten, dient u een afspraak te maken met de bouwcommissie.

15. Leidingwater

a. Werkzaamheden aan het waterleidingnet van de vereniging (tot en met de watermeter) worden verricht door personeel dat daartoe is aangewezen/gecontracteerd door het bestuur.

b. Voor werkzaamheden aan het waterleidingnet na de meter – die ten laste komen van het lid – wordt dringend geadviseerd deze door deskundig personeel te laten verrichten.

c. Omtrent het aansluiten en afsluiten van leidingwater wordt tijdig mededeling gedaan. De afsluiter in de waterput (deksel van de waterput voorzien van een ‘W’ ) dient bij het afsluiten in de winterperiode dichtgedraaid te worden om de druk weg te halen in de aansluitleiding naar de tapkraan/-kranen. Het verdient aanbeveling de watermeter te verwijderen i.v.m. mogelijke vorstschade.

d. In maart wordt het leidingwater weer aangesloten. Ook dit gaat vergezeld van te nemen

maatregelen, die telkens tijdig bekend worden gemaakt in de mededelingenkast.


N.B. Zowel ’s zomers als ’s winters is er kraanwater beschikbaar in het toiletgebouw.

16. Elektriciteit op de tuin en in de tuinhuisjes

a. Werkzaamheden aan de elektrische voorzieningen van de vereniging worden verricht door personeel dat daartoe is aangewezen/gecontracteerd door het bestuur.

b. In het kader van veiligheidsbepalingen dient in een tuinhuis een aardlekschakelaar gemonteerd te zijn (100 mA/16 amp). In de groepenkast is maximaal 1 x 10 ampère toegestaan en als het huisje twee groepen heeft dan is maximaal 2 x 6 ampère toegestaan.

c. Voor werkzaamheden aan elektra na de meter, die ten laste komen van het lid, wordt dringend aanbevolen deze door deskundig personeel te laten verrichten.

17. Verrekening water en elektra
In de loop van augustus wordt u gevraagd (mededelingenkastje/e-mail) de meterstanden van het drinkwater en elektriciteit door te geven aan de penningmeester. De penningmeester stelt op basis daarvan de kosten van het verbruik bekend voor de najaarsvergadering.

18. Opslagloods (Margrietlaan)
Aan de noord-oost zijde van het complex bevindt zich een opslagloods. U kunt hiervan tijdelijk gebruik maken, bijvoorbeeld tijdens de verbouwing van uw huisje of anderszins. Neem in voorkomend geval hiertoe tijdig contact op met de bouwcommissie.

19. Speeltuin (Lijsterbeslaan)
Aan de zuid-west zijde van het complex bevindt zich een speeltuin. Het is raadzaam uw (klein)kinderen alleen onder toezicht hier te laten spelen. De vereniging neemt geen aansprakelijkheid v.w.b. ongevallen. U wordt verzocht er op toe te zien dat het speelgoed dat aan de vereniging toebehoort ook netjes achterblijft (in de zandbak, zodat het gras ongehinderd kan worden gemaaid).

20. Klein Artis (Lijsterbeslaan)
Aan de noord-westzijde van het complex naast tuin 97 worden vogels, konijnen en kippen gehouden. Deze dieren kunt u hier bezichtigen, maar mogen niet door u of uw (klein)kinderen worden gevoerd. De dieren zijn namelijk gevoelig voor het soort voer dat wordt verstrekt. Voor het voeren is een commissie actief, waarvan de leden bij toerbeurt de dieren verzorgen.

21. Toiletgebruik
Aan de noodzijde van het verenigingsgebouw bevindt zich een toiletgroep voor algemeen gebruik. Het toilet is van de buitenzijde toegankelijk met de sleutel van het toegangshek. Ook kan hier buiten het seizoen, als de waterleiding is afgesloten, drinkwater worden getapt.

22. Wagenpark
De vereniging beschikt over een aantal karren en kruiwagens, die gestald staan aan de west-zijde van de fietsenstalling. Deze karren en kruiwagens staan ter beschikking voor kortstondig gebruik, d.w.z. na gebruikt onmiddellijk terugbrengen om onnodige wachttijden voor hergebruik te voorkomen. Echter op zaterdagmorgen mogen de vierwiel-karren nr I en nr II niet worden gebruikt i.v.m. de werkuren.

23. Compostbak
Naast de speeltuin bevindt zich een compostbak. Deze bak is uitsluitend bedoeld voor het opslaan van verenigingsgroenafval door tussenkomst van de werkurencommissie.

24. Rolstoelruimte
Op de parkeerplaats, naast het toegangshek, bevindt zich een – met de sleutel voor het toegangshek – af te sluiten opslagruimte voor een rolstoel.

25. Extra tuinonderhoud
De helft van de breedte van de sloot, grenzend aan de achterkant van de tuin en de sloot grenzend aan de laan waaraan de tuin is gelegen, dient in augustus van slootvuil te worden ontdaan. In de mededelingenkast en per e-mail zal worden aangegeven wanneer en waar het slootvuil kan worden gedeponeerd.
De grasberm langs de sloot aan de voorkant dient door u te worden onderhouden.
Het algemene pad langs de voorkant van uw tuin dient door u te worden onderhouden (egaliseren). Ophoogzand is voor dit doel via melding bij de winkel (gratis) verkrijgbaar.

26. Algemene gebruiksregels
Een verboden gebruik is in ieder geval het gebruik van onbebouwde gronden voor het:

a. het storten of het lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.
een en een ander tenzij dit gebruik verband houdt met

1) het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de
bestemmingen of het normale onderhoud van de gronden;

2) de opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering;

3) het opslaan of storten van afval- en meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het
normale onderhoud van de gronden en watergangen.

27. Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen zijn er in allerlei soorten en maten. Toch kunnen ze allemaal onder
de volgende categorie ingedeeld worden:

1. zelfgemaakte preparaten op natuurlijke basis; bijvoorbeeld heermoesthee.

2. biologische bestrijdingsmiddelen uit de handel.

3. chemische bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik (kleinverpakking).

4. chemische bestrijdingsmiddelen voor professioneel gebruik.

Geadviseerd wordt geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken vanwege het risico voor natuur, milieu en gezondheid. .

28. Milieuschadeverzekering
Een vereniging heeft zorgplicht voor het zorgvuldig en verantwoord omgaan met stoffen en middelen, die voor het milieu schadelijk zijn. Op ons complex wordt gebruik gemaakt van stoffen of middelen die voor het milieu schadelijk zijn. Denkt u maar aan bestrijdingsmiddelen, (kunst)meststoffen, asbest, verf en beits, brandbare middelen als benzine, oliën e.d. En een ongelukje zit soms in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. De kosten voor het opruimen, reinigen of zelfs saneren kunnen fors oplopen tot bedragen, die vaak voor een vereniging niet betaalbaar zijn. De risico’s van milieuschade zijn zodanig, dat wij van mening zijn dat het afsluiten van een milieuschadeverzekering voor een bestuur en voor de tuinleden een geruststellende gedachte is en wat ons betreft een absolute
must’.

29. Aansprakelijkheidsverzekering
Onze vereniging heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schadeclaims (materieel en immaterieel) voor zover deze zijn ontstaan tijdens werkzaamheden, die door leden voor de vereniging zijn verricht en voor zover de vereniging verwijtbare schuld treft.

30. Ongevallenverzekering
Verzekerden zijn de leden die voor de vereniging werkzaamheden verrichten. Verzekerd is:
a. Overlijden als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval, mits het overlijden plaatsvindt binnen drie jaar na dat ongeval;
b. Blijvende invaliditeit als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval (maximaal € 50.000 afhankelijk van de mate van invaliditeit);
c. Geneeskundige behandeling conform de verzekeringsvoorwaarden als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval ( maximaal € 1000 per ongeval)

31. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Het aansprakelijkheidsrecht heeft zich zodanig ontwikkeld dat bestuursleden van verenigingen in toenemende mate het risico lopen in hun privévermogen aansprakelijk te zijn. Dit is het geval indien leden van het bestuur onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Een duidelijk voorbeeld is dat er aan derden opdrachten worden gegeven, die gezien de financiële situatie van de vereniging, niet kunnen worden nagekomen. Ook in geval van financiële malversaties is het volledige bestuur aansprakelijk voor het gedrag van een enkeling.
Alhoewel we uiteraard willen voorkomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan niet altijd worden uitgesloten dat daarvan ongewild toch sprake kan zijn. Derhalve is dan ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

32. Bepalingen betreffende infrastructurele voorzieningen

 1. Onder infrastructurele voorzieningen wordt verstaan alle opstallen en daaraan gerelateerde faciliteiten zoals water, elektra en gas.
 2. Onder opstallen wordt verstaan tuinhuis, (fietsen)schuur, gereedschapskist, bankkist, tuinkast, broeibak, kas en volière, alsmede overige voor langdurig gebruik voorzieningen.
 3. Vanwege de huurovereenkomst met de Gemeente Gouda en eerder genomen besluiten door de ledenvergadering is het totaal te bebouwen oppervlak van een 300 m2 tuin beperkt tot 30 m2. Op een verzoek tot overschrijding kan door de bouwcommissie c.q. door het bestuur of de ledenvergadering niet positief worden beslist.

1. Tuinhuis

 1. Een tuinhuis mag worden verbouwd of vernieuwd overeenkomstig de vastgestelde bouwtekeningen, die bij de bouwcommissie verkrijgbaar zijn. De plaats wordt vastgesteld door de bouwcommissie.
 2. De plaats van een tuinhuis vereist vooraf toestemming van de bouwcommissie.
 3. De watermeterput bij het tuinhuis dient 0.6 x 0.4 mtr. groot te zijn.
 4. Voorzieningen aan een tuinhuis zoals zonwering, entree-overkapping e.d. vereisen vooraf toestemming van de bouwcommissie.
 5. Een tuinhuis mag alleen worden geschilderd in de kleuren en kleurcombinaties die door de vereniging zijn vastgesteld. De kleuren met RAL-nummers en kleurcombinaties liggen ter inzage in de tuinwinkel en staan vermeld op de website.
 6. De duur van de verbouw of het vernieuwen van een tuinhuis, met inbegrip van het schilderen, mag ten hoogste 12 maanden bedragen.
 7. Aansluitingen op water- en elektriciteitsvoorzieningen dienen bij de bouwcommissie te worden aangevraagd. Montage door anderen dan door het bestuur aangewezen personen is niet toegestaan. Er kan door de bevoegde autoriteit controle op de gehele installatie plaatsvinden.

2. Schuur

 1. Een (fietsen)schuur is in diverse modellen toegestaan. De maximale oppervlakte bedraagt 4 m2, de maximale lengte bedraagt 2,50 mtr. en de maximale hoogte 2,20 mtr.
  Een (fietsen)schuur mag alleen worden geschilderd in de kleuren en kleurcombinaties die door de vereniging zijn vastgesteld. De kleuren met RAL-nummers en kleurcombinaties liggen ter inzage in de tuinwinkel en staan vermeld op de website.
 1. . Een (fietsen)schuur in combinatie met een tuinhuis dient in de kleur van de rabatdelen van het tuinhuis te worden geschilderd.
 2. Op het handhaven van de oorspronkelijke kleur van een metalen c.q. kunststof (fietsen)schuur beslist de tuincommissie.
 3. De duur van de verbouw of het vernieuwen van een (fietsen)schuur, met inbegrip van het schilderen, mag ten hoogste 6 maanden bedragen.

3. Gereedschapskist

 1. Een gereedschapskist is in diverse modellen toegestaan.
 2. De maximale oppervlakte bedraagt 2 m2 en de maximale lengte bedraagt 2 mtr. en de maximale hoogte 1 mtr.
 3. De plaats van een gereedschapskist vereist vooraf toestemming van de bouwcommissie.
 4. De gereedschapskist dient te worden geschilderd in de kleur van de rabatdelen van het tuinhuis c.q. (fietsen)schuur en bij ontstentenis van beide in de kleur passend bij de natuurlijke omgeving.
 5. Op het handhaven van de oorspronkelijke kleur van een metalen of kunststof gereedschapskist beslist de bouwcommissie.

4. Bankkist

 1. Een bankkist is in diverse modellen toegestaan.
 2. De maximale afmetingen bedragen 2 x 0.6 x 0.6 mtr.
 3. De gereedschapskist dient te worden geschilderd in de kleur van de rabatdelen van het tuinhuis c.q. (fietsen)schuur en bij ontstentenis van beide in de kleur passend bij de natuurlijke omgeving.
 4. Op het handhaven van de oorspronkelijk kleur van een metalen of kunststof bankkist beslist de bouwcommissie.

5. Tuinkast

 1. Een tuinkast met een oppervlak van 0.5 m2 en een maximale hoogte van 2 mtr. is toegestaan.
 2. De tuinkast dient te worden geschilderd in de kleur van de rabatdelen van het tuinhuis c.q. (fietsen)schuur en bij ontstentenis van beide in de kleur passend bij de natuurlijke omgeving.
 3. Op het handhaven van de oorspronkelijk kleur van een metalen of kunststof tuinkast beslist de bouwcommissie.

6. Broeibak

 1. Een broeibak van ten hoogste 16 ramen van 0.80x 1.20 mtr. (eenruiters) is toegestaan.
 2. Een houten bak dient in de natuurlijke omgevingskleur te zijn geschilderd.
 3. Een broeibak telt niet mee voor het vaststellen van het te bebouwen oppervlak.

7. Hobbykas

 1. Hobbykassen zijn in diverse modellen toegestaan. De maximaal toegestane oppervlakte bedraagt 16 m2 en de maximale lengte bedraagt 6 mtr. en de maximale hoogte 2.70 mtr.
 2. De plaats van een hobbykas behoeft vooraf toestemming van de bouwcommissie.
 3. Een hobbykas tel niet mee voor het vaststellen van het te bebouwen oppervlak.

8. Volière

 1. Een volière met de maximale afmetingen van 3 x 1.25 x 2 mtr. (l, b, h) is toegestaan.
 2. Het ontwerp dient vooraf door de bouwcommissie te worden goedgekeurd.
 3. De bouwcommissie bepaalt de plaats van de volière.
 4. De kleur van het gebruikte materiaal dient te passen in de natuurlijke omgeving.

9. Overige bepalingen

 1. Een tuinhek is toegestaan, mits niet hoger dan 1 mtr. met een kleur passend in de natuurlijke omgeving.
 2. Voor de afvoer van afwaswater en toilet dient een stapelput te worden gemaakt. De afmeting en de plaats van de put dient in overleg met de bouwcommissie te worden bepaald.
 3. Met de bouwcommissie dient te worden overlegd over het te gebruiken materiaal.
 4. De bouwcommissie is bevoegd toe te zien op bouwactiviteiten.
 5. Het wijzigen van de infrastructuur zonder toestemming van de bouwcommissie leidt bij normoverschrijding tot gedwongen herstel ten laste van het lid.

33. Eenieder wordt verzocht onregelmatigheden en defecten aan verenigingsmaterieel te melden aan het bestuur.


*) Het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gaat – indien zich onverhoopt tegenstrijdigheden voordoen – boven het gestelde in dit informatiebulletin.