Boeteregeling

Volkstuinvereniging Nieuw Leven
Boeteregeling

Deze boeteregeling is gebaseerd op de hierna te vermelden artikelen van de Statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging.

Artikel 6, lid 7a, van de Statuten: ‘Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde en opgedragen werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of van en aan de verenigingseigendommen te verrichten. Het lid is verplicht bij te dragen aan deze werkzaamheden op de data en tijden zoals in een daartoe door het bestuur opgesteld rooster vermeld’. In lid 7b is geregeld dat een lid eventueel de werkzaamheden door een vervanger kan laten verrichten. Hiervoor is het desbetreffende lid verantwoordelijk ( zie lid 7e ). Lid 7c luidt als volgt: ‘ Indien een lid verhinderd is op een vastgestelde datum en tijdstip algemeen werk te verrichten, is hij – indien geen vervangende datum wordt overeengekomen – verplicht zijn algemene werk door een vervanger te laten verrichten’. Lid 7d geeft aan dat het bestuur beoordeelt of vervangend algemeen werk of een vervangende datum wordt overeengekomen.

Deze boeteregeling is in het leven geroepen, omdat het in de afgelopen jaren (2016, 2017) regelmatig is voorgekomen dat leden van de vereniging die op een bepaalde datum ingeroosterd waren voor het verrichten van algemene werkzaamheden (werkbeurten) zonder bericht van verhindering zijn weggebleven.

Grondslag voor deze boeteregeling is onder meer artikel 8, sub d, van het huishoudelijk reglement. Dit artikellid luidt als volgt: ‘d. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van maatregelen, waaronder het heffen van boetes aan leden. Zulks wordt telkenmale schriftelijk gedocumenteerd. Boetes bedragen per overtreding minimaal € 25,00 en maximaal € 75,00. Tegen de opgelegde maatregel is beroep mogelijk op de algemene vergadering.’

De boeteregeling luidt als volgt:

  1. De (coördinator van de) Onderhoudscommissie stelt aan het begin van het kalenderjaar een werkrooster vast dat door het bestuur wordt geaccordeerd. 2. De coördinator stuurt dit werkrooster via de mail aan alle tuinleden toe. Verder hangt dit werkrooster in de mededelingenkast van het complex. Hierdoor kan ieder tuinlid zien wanneer hij/zij zijn/haar werkbeurten moet verrichten. Dit betekent dat de Onderhoudscommissie ervan uitgaat dat ieder tuinlid weet wanneer hij/zij aanwezig moet zijn om werkbeurten uit te voeren. 3. Tuinleden kunnen desgewenst hun werkbeurten ruilen met andere tuinleden of hiervoor een niet-tuinlid inschakelen. Zij moeten dit wel twee dagen voor de datum van inroostering aan voormelde coördinator doorgeven. 4. Als een tuinlid verhinderd is om een werkbeurt uit te voeren, moet hij/zij dit – twee dagen voor de datum waarop de werkbeurt uitgevoerd moet worden – laten weten aan de coördinator van de Onderhoudscommissie. Hierbij moet hij/zij een vervangende datum voorstellen en/of een vervanger regelen.
  2. Als een tuinlid op datum en tijdstip waarop hij/zij een werkbeurt moet uitvoeren zonder bericht van verhindering niet verschijnt, is hij/zij een boete verschuldigd van € 25,00 als dit verzuim een eerste keer betreft. 6. De boete wordt vastgesteld in een bestuursbesluit dat aan het desbetreffende tuinlid wordt bekendgemaakt. De boete moet binnen 14 dagen na datum van bekendmaking worden betaald aan de penningmeester van de vereniging. 7. Door het betalen van de boete vervalt de werkbeurt die is verzuimd, niet. Het beboete lid blijft verplicht de ingeroosterde en niet-uitgevoerde werkbeurt alsnog uit te voeren. 8. Als een tuinlid voor de tweede keer binnen een kalenderjaar op datum en tijdstip waarop hij/zij een werkbeurt moet uitvoeren zonder bericht van verhindering niet verschijnt, is hij/zij een boete verschuldigd van € 50,00. 9. Voor deze boete geldt ook hetgeen hiervoor is opgenomen onder 6. en 7. 10. Als een tuinlid voor de derde keer binnen een kalenderjaar op datum en tijdstip waarop hij/zij een werkbeurt moet uitvoeren, zonder bericht van verhindering niet verschijnt, is hij/zij een boete verschuldigd van € 75,00. 11. Voor deze boete geldt ook hetgeen hiervoor is opgenomen onder 6. en 7. 12. Voor alle opgelegde boetes geldt, dat het desbetreffende tuinlid tegen het boetebesluit beroep kan aantekenen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Dit beroep schort de betaling van de boetes niet op. 13. Als een tuinlid binnen een kalenderjaar herhaaldelijk, dat wil zeggen meer dan drie keer, op datum en tijdstip waarop hij/zij een werkbeurt moet uitvoeren, telkens zonder bericht van verhindering niet verschijnt, is het bestuur bevoegd het lidmaatschap van het desbetreffende lid te beëindigen. Dit op grond van artikel 6, lid 9, van de Statuten van onze vereniging. Dit artikel betreft beëindiging van het lidmaatschap door opzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van zes weken. 14. De beëindiging van het lidmaatschap wordt door middel van een bestuursbesluit aan het desbetreffende lid bekendgemaakt. Tegen dit besluit kan het lid beroep aantekenen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 15. Als een tuinlid binnen een kalenderjaar herhaaldelijk, dat wil zeggen meer dan drie keer, na ingebrekestelling, de opgelegde boete(s) niet betaalt, is het bestuur bevoegd het lidmaatschap van het desbetreffende lid te beëindigen op de wijze zoals vermeld in artikel 13. 16. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Geaccordeerd door de algemene ledenvergadering van 13 maart 2018