Bepalingen betreffende het tuinieren

Bepalingen betreffende het tuinieren

Algemeen

 1. Het tuinseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Voor 1 april van elk jaar dienen met het oog op het nieuwe tuinseizoen de tuinen bewerkt te zijn.
 2. Ieder lid is verplicht zijn tuin, het deel van de laan waaraan zijn tuin is gelegen, het tegelpad dat langs de tuin loopt, het gazon langs de laan en de sloot, grenzend aan de tuin, regelmatig en goed te onderhouden.
 3. Tuinafval dient in een compostput, composttrommel, compostbak dan wel meerdere VAM-vaten te worden verwerkt. De inhoud dient minimaal 1m3 te zijn. Voor het niet gebruiken van composthouders moet € 75 per jaar worden betaald.

Sloten

 1. Sloten dienen – in het midden – minimaal 60 cm diep te zijn en vrij van drijvende planten, ander drijvend vuil en grondvuil te worden gehouden.
  • In voorkomend geval dienen de sloten te worden gebaggerd. De leden zijn verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot langs hun tuin en/of tuinpad.
  • Leden kunnen door de Onderhoudscommissie bij toerbeurt worden ingezet voor baggerwerkzaamheden van de niet aan tuinen grenzende sloten, die behoren tot de vereniging.
 2. Het uitbaggeren van sloten is alleen toegestaan buiten het tuinseizoen. Opgebaggerde grond moet voor 1 april verspreid zijn en mag niet langer dan 3 weken op het gras tussen sloot en pad blijven liggen.
 3. Waterplanten in sloten zijn toegestaan, mits niet meer dan over de ½ breedte van de sloot. Dit is alleen toegestaan in de sloot aan de achterkant van de tuin. Riet en biezen zijn niet toegestaan.
 4. Schoeiingen zijn niet verplicht, maar indien aanwezig, dienen ze minimaal 15 cm maar niet hoger dan 30 cm boven de waterlijn uit te steken. Een aanvraag voor het plaatsen van een schoeiing dient bij de bouwcommissie te worden ingediend en mag niet geplaatst worden alvorens de bouwcommissie haar voorwaarden heeft bekend gesteld.
 5. Een stoep bij de sloot is toegestaan, mits deze niet buiten de walkant uitsteekt.

Beplanting

 1. Heesters en bomen mogen geen aanleiding geven tot schade of hinder. Buren kunnen beplanting op de scheidingslijn overeenkomen. Als dit niet het geval is dient beplanting te worden gesnoeid indien ze de scheidingslijn overschrijdt.
 2. Aaneengesloten begroeiing aan de noordzijde van een tuin mag, om zon naar de aangrenzende tuin door te laten, niet hoger zijn dan 1,8 m.
 3. Hagen, zoals aaneengesloten coniferen of geschoren heesters mogen aan de laanzijde een maximale hoogte bereiken van 1,2 m. Vorm snoei van de heg d.m.v. zogenaamde punten tot een hoogte van 1,8 m mag uitsluitend na toestemming van de tuincommissie.
 4. Een aaneengesloten heg langs de gehele slootzijde is niet toegestaan.
 5. Prikkeldraad of greppels zijn als afscheiding tussen tuinen en lanen niet toegestaan.
 6. Bamboe is vanwege woekerend wortelgestel niet toegestaan.
 7. Indien houtgewassen hoger zijn geworden dan 7,50 meter en/of dikker zijn geworden dan een doorsnede van 30 cm zal door de Tuincommissie een advies worden uitgebracht over het rooien of snoeien. Het bestuur zal over het advies besluiten en het besluit bekend stellen aan de leden als het gaat over een houtgewas op hun tuin, waarbij ook rekening zal worden gehouden met eventuele overlast voor aangrenzende tuinen.
 8. Het rooien of kandelaberen van bomen is van gemeentewege vergunning plichtig voor bomen die een doorsnede hebben van meer dan 30 cm, gemeten op 30 m boven het maaiveld. Indien dit van toepassing is dient de Tuincommissie van het voornemen tot rooien of kandelaberen op de hoogte te worden gesteld. De Tuincommissie zal nadere aanwijzingen geven en eventueel de vergunning aanvragen. De legeskosten voor aanvragen van een vergunning wordt het betreffende lid in rekening gebracht.
 9. Windkeringen t.b.v. het gewas, bonenstokken, rijshout e.d. dienen voor 1 november te zijn verwijderd.

 

 

Er dient te allen tijde een strook van 50 cm aan beide zijden van de tegelpaden in de lanen als vrije ruimte beschikbaar te zijn. De tegelpaden dienen minimaal een breedte te hebben van 100 cm.

Geef een reactie